zondag 10 augustus 2014

Hoofdstuk 11: Homoseksualiteit

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website.

                               More information will follow in due time

                                                   Om Shantih 
                                       Hoofdstuk 11: homoseksualiteit


Het Hindoeïsme veroordeelt op geen enkele plaats homoseksualiteit. De heilige geschriften veroordelen homoseksualiteit niet. De Hindoe- geschriften stellen nergens dat ze er tegen zijn. Vanuit Hindoeïstisch standpunt is er niets mis mee.

De oude Hindoegeschriften omschrijven homoseksualiteit als de 3de sekse
( Tritiya Prakriti ). Onder de 3de sekse vallen niet enkel Homo’s maar ook lesbienne, biseksuele, transgenders en intersexen ( persoenen die hun lichaam beiden geslachten vertonen). Homo’s en transgenders werden erkend voor hun unieke natuur en hadden een eigen plaats in de Vedische samenleving. Ze werden gerespecteerd.

In de Garuda Purana staat: “whatever the sex of the child- whether male, female or third sex (napumsaka) - it is born in the ninth or tenth month.” Dit laat zeer duidelijk zien dat het bekend was en dat men het niet als onnatuurlijk beschouwde.De Sanskriet benaming voor homo is Napumsaka, Shandha an Kliba. In de Kama Shastras staat een omschrijving van homoseksualiteit.

In de Vedische samenleving ( de Hindoe- samenleving van meer als 2000 jaar geleden) waren lesbienne bekend als Svairini of vrije vrouwen en ze mochten in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ze werden niet gedwongen om te trouwen met een man. Homo’s, lesbienne, … hadden allen hun plaats in de Vedische samenleving. Dit toont aan dat het bekend was binnen het Hindoeïsme en dat het werd getolereerd. En dat men respect had voor deze zielen. De Vedische maatschappij was vol van compassie en iedere ziel werd gezien als een waardevol deel van de maatschappij en het grotere geheel. Ze mochten leven in eigen stadsdelen en verenigingen.  Ze mochten samenleven in trouwen. Homo’s mochten de maatschappij ingaan als man of ze mochten zich gedragen en kleden als een vrouw en dus als travestiet leven. Travestieten werden gevraagd om alle geboortes, huwelijken en religieuze ceremonisch bij te wonen want hun aanwezigheid werd beschouwd als een symbool van goed geluk.

Ook in verschillende van de heilige geschriften zoals de Purana’s, Manu Smitri, Narada Smitri, enzo… wordt over de 3de sekse gesproken. In de Brahamanda Purana staat dat Shiva zijn hermaphrodiete (man- vrouw in een) vorm aanneemt na dat nadat hij grondig zijn Sakti( vrouwelijke energie ) aanbad door meditatie en Yoga. In deze verschijning noemt hij Sri Ardhanarisvara.  In de Brahmananda Purana staat ook dat Sri Ayyappa geboren werd uit Shiva en Vishnu. Vishnu transformeerde zich in Mohini, een vrouwelijke verschijning. Er zijn nog andere verwijzingen naar de 3de sekse in de geschriften.

In de Kama Shastras komt homoseksualiteit ook voor. In dit geschrift wordt het ook omschreven. Nergens, nergens in de geschriften staat vermeld dat de liefde bedrijven tussen personen van de 3de sekse ( homo’s, lesbienne, Biseksuele, … ) verboden is. In de Dharma Shastras (wetboeken) staan geen straffen vermeld voor personen van de 3de sekse. Dit omdat men het beschouwt als een ingeboren natuur.

Nergens staat er een vers in de wetboeken die personen van de 3de sekse straffen voor hun welbepaalde gedrag. Er zijn geen wetten die mannen van de 3de sekse straffen als ze niet trouwen met een vrouw en kinderen krijgen.

De Manu Smitri, Narada Smitri, Yajnavalkya Smitri verkondigen dat personen van de 3de sekse moeten onderhouden worden door hun familie omdat ze gewoonlijk geen kinderen hebben. De Artha Shastra bevestigt dit ook. De Vashistha Dharmasutra zegt dat een koning persoenen van de 3de sekse moet onderhouden die geen familie hebben. De Artha Shastra verbiedt het spreken of schrijven van iets dat mannen en vrouwen van de 3de sekse  benadeeld, waardoor ze op eender welke wijze, in een slecht daglicht zouden kunnen geplaatst worden en waardoor personen een lagere indruk van hun zouden kunnen hebben.

Door de eeuwen heen veranderde dit naar een mindere open houding. Het zou pas rond 1526  echt veranderen. Tot dan werden ze absoluut gerespecteerd. Ook de Moslims die toen al naar India waren gekomen respecteerde hun. In 1526 kwam er het Mongholrijk. Dit werd gesticht rond 1526 door binnenvallende Monghols. Hierbij waren er een aantal, niet allemaal, keizers die er extreme ideeën op na hielden. De 3de sekse werd onder hun niet meer getolereerd. Homo’s en homoseksualiteit werden gestraft en vervolgd.

Toen de Britten naar India kwamen waren ze  geschokt door de houding ( respectvolle houding ) van India tegenover Homo’s, … .Toen de Britten India beheerste kwam er een wet die homoseksualiteit verbood bij wet. Ze vervolgde homo’s, ookal niet zo erg als die paar Mongol keizers die extreme ideeën hadden. Ze vertaalde de Hindoe- geschriften in het Engels maar lieten, omdat ze niet met homoseksualiteit om konden, de verwijzingen ernaar uit de geschriften. De Britten beschouwde toen dat homoseksualiteit tegen de natuur van de mensen was. De Britten maakte een wet die homoseksualiteit verbood. De Britten dachten dat ze India door deze wet op te dringen in contact brachten met de moderne beschaving. Maar voor India was dit een enorme stap terug. Toch kan men degene die India binnen vielen niet alleen met de vinger wijzen. India moet ook naar zich zelf kijken. Als de inwoners van India bleven staan voor hun tolerante houding dan zouden ze nu niet met deze problemen zitten, wat binnenvallende rijken ook praktiseerden. Ze moeten dus ook absoluut naar zich zelf kijken.

Op dit moment vindt er in India vaak discriminatie en soms zelf geweld tegen over Homo’s plaats. Dit heeft echter niets met het Hindoeïsme te maken. Zoals ik hier boven al aanhaalde staat er nergens in de geopenbaarde geschriften dat homoseksualiteit verbonden is. Nergens staat in de geschriften dat de liefde bedrijven voor personen van de 3de sekse verboden is.
Elke vorm van discriminatie of geweld tegenover homo’s, lesbienne, … valt nooit goed te keuren. De wet die de Britten hadden ingevoerd werd in 2009 afgeschaft. Homoseksualiteit is niet meer strafbaar voor volwassenen. In 2008 vonden er ook in verschillende Indiase steden zoals Delhi, Bangalore, Kalkota, Indore, Pondicherry een stoet plaats van holebi’ s ( Homo’s, lesbienne, … ). In augustus 2008 vond er een plaats in Bombay. In juni 2009 vond er ook een plaats in Bhubaneswar.

Zoals ik ook al bij het hoofdstuk over vrouwen stelde leert het Hindoeïsme ons dat alles heilig is. Bij deze stelling wordt geen onderscheid gemaakt. Alles is heilig. Hoe kun je dan onderscheid maken tussen persoenen. Ahimsa Paramo Dharma of geweldloosheid is de grootste deugd. Hoe kan men dan Homo’s lesbienne, … op een onrespectvolle wijze behandelen. Dit zou ingaan zijn tegen één van de belangrijkste principes van het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme leert ons ook dat je respect moet hebben voor alles en iedereen. Ook hier wordt geen onderscheid gemaakt.

De Advaita Vedanta, wat de hoogste leer en de essentie is van het Hindoeïsme verklaard dat enkel Para Brahman waarheid is en dat deze wereld, dit universum onecht is en dat de Jeevo (ziel) gelijk is aan Brahman. Dit betekent dat waar je ook kijkt enkel Para Brahman is. Voor u, achter u, onder u, naast u is er enkel Para Brahman (God). Het Hindoeïsme verklaart ook dat Para Brahman één zonder een tweede is. Hoe kun je dan zeggen dat homo’s, … minder waard zijn? Hoe kun je geen respect tonen tegen over hun/ haar, … ? Het Hindoeïsme leert ons dat alles God is. Als God God aanschouwd kan er dan iets anders gezien worden dan God. Wie dit weet zal een ziel nooit minderwaardig behandelen vanwege zijn seksuele voorkeur. Denk je nu echt dat God onderscheid maakt tussen zielen die heteroseksuele en homoseksuele of biseksuele geaardheid hebben in dat leven. Tuurlijk niet. Waar het om draait is liefde. Para Brahman heeft al zijn kinderen oneindig lief.

Laten we samen werken aan een betere wereld. Laten we elkaar de hand reiken om aan een wereld te werken waar dat iedereen ongeacht de seksuele voorkeur in dit leven op een respectvolle wijze wordt erkend en behandelt. Waar dat iedereen zich kan ontwikkelen en spiritueel groeien. Zie God in alle zielen. Want er is enkel God. Para Brahman( God ) is boven u, Para Brahman is beneden u, Para Brahman is voor u, Para Brahman is achter u, Para Brahman is in u en Para Brahman is in iedereen. Waar je ook kijkt er is niets dan God.belangrijke noot: Bronvermelding vind je achteraan in hoofdstuk 12Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 30/10/2012 maar later geplaatst op deze datum.

1 opmerking:

In the near future this blog will be removed and there will come a updated website. More information will follow in due time Om Shanti...