vrijdag 8 augustus 2014

Hoofdstuk 12: Advaita Vedanta


                                  Hoofdstuk 12: Advaita Vedanta


De Advaita Vedanta is de hoogste leer en de essentie van het Hindoeïsme. Het is de leer van strikt non- dualisme en monisme. Het woord Advaita betekent letterlijk niet-twee. De Advaita Vedanta is samen te vatten in de volgende vers: “ Brahma Satyam Jagat Mithya, Jeevo Brahmaiva Na Aparah” wat betekent “ enkel Brahman is waarheid, dit universum deze wereld is onecht en de ziel is gelijk aan Brahman.

De Advaita Vedanta verklaart: “ juist zoals een fata morgana in de woestijn verschijnt door Vasana ( verlangens) en Sankalpa ( gedachten ) naar water zo ook verschijnt de wereld door verlangens en gedachten.

Een andere vers is: “juist zoals de slang een denkbeeldige verschijning is op het touw zo ook is dit lichaam en deze wereld een denkbeeldige verschijning op Brahman, waneer je kennis krijgt van het touw zal de illusie van de slang verdwijnen evenzeer wanneer je Kennis krijgt van Brahman zal de illusie van het lichaam en de wereld verdwijnen. “ Dit is de Vivarta Vada van Sri Adi Sankarachya, de meestervertolker van Advaita Vedanta.

De Advaita Vedanta is de hoogste leer van het Hindoeïsme. Alle andere leren zijn opstapjes naar de Advaita Vedanta. Je kunt het beschouwen als een ladder met als bovenste trede de Advaita Vedanta. De Advaita Vedanta biedt een boodschap die de ziel leidt naar realisatie van Para Brahman (God). Het verkondigt een boodschap van éénheid en Vrede. Het verkondigt de troostvolle en liefdevolle boodschap van dat de ziel gelijk is aan Brahman. 
Dit word bevestigt door de Mahavakya; Ajamatma Brahma of deze ziel is Para Brahman. De Advaita Vedanta is de meest sublieme leer van het Hindoeïsme. Het is de essentie van het Hindoeïsme.

Vaak wordt getseld dat Sri Gaudapada, de Paramguru (Guru van de Guru) van Sri Adi Sankara, de stichter is van de Advaita Vedanta. Toch is dit niet correct. De Advaita Vedanta heeft geen stichter. De Advaita Vedanta is de leer van de van de Upanishads, het laatste deel van de Veda’s of de direct geopenbaarde geschriften. Een andere naam voor Upanishads is Vedanta. Vedanta betekent einde der Veda’s of de direct geopenbaarde geschriften. Dit is Jnanakhanda of het deel waarin absolute spirituele Kennis staat.

De Maharishi Sri Vashistha, de Guru van Sri Rama ( de 7de Avatar van Vishnu) verkondigt Advaita Vedanta. Zijn sublieme en verheven onderricht staat in de Vashistha Yoga. De Rishi Sri Yajnavalkya verkondigt Advaita Vedanta. Zijn sublieme onderricht staat in het 3de en 4de hoofdstuk van de Brihadaranyaka Upanishad. Dattatreya, een Avatara van Brahma, Vishnu en Siva, verkondigde Advaita Vedanta. Zijn verheven onderricht staat in de Avadutha Gita.  Ook de Brahma Sutras, soms ook wel Vedanta Sutras genoemd, verkondigt strikte Advaita Vedanta. De Brahma Sutras zijn geschreven door Bhagavan Sri Vyasa, een Avatara van Vishnu.

De Guru Parampara, de lijn van de Guru’s van een leer, van de Advaita Vedanta is:

 -  Aum ( staat voor Para Brahman, God )

 - Narayana ( Vishnu, God in zijn aspect van instandhouder van het goede.)

- Brahma ( Padmabhuva, God in zijn aspect van schepper)

- Vashistha ( de belichaming van Wijsheid)

- Sakti

- Parasara

- Bhagavan Sri Vyasa ( degene die voor het eerst de Veda’s neerschreef )

- Suka deva

- Sri Gaudapadacharya

- Sri Govindpadacharya

- Sri Jagatguru Sri Adi Sankaracharya, ook Sri Adi Sankara genoemd.
  ( Indiaas grootste filosoof en Avatara van Shiva )

- Padmapada, Hastamalaka, Totaka, Suresvara en anderen zoals
  Sri Sri Swami Sivananda, Ramana Maharishi, … .

De Advaita Vedanta is de essentie van het Hindoeïsme. De Advaita Vedanta heeft een boodschap die de ziel terugbrengt naar zijn Ware zijn. Het heeft een boodschap die de ziel leid naar realisatie van Para Brahman. Het heeft een boodschap die de wereld leid naar wereldvrede.

Para Brahman

De Advaita Vedanta verklaart dat Para Brahman (God) zonder vorm
( Nirikara), zonder hoedanigheden ( Nirguna ), zonder speciale eigenschappen
( Nirvisesha), ondeelbaar (Akhanda), alomtegenwoordig, zonder begin en
einde, een zonder een tweede, zonder iets buiten uit en zonder iets binnen
in is. Hij is het Ongeschapene Absolute. Sri Adi Sankara verklaart;
het is niet mogelijk dit Atman ( andere naam voor Para Brahman) te
ontkennen want Hij vormt de werkelijke essentie van hij die Hem ontkent.”

Para Brahman is SatChitAnanda of Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Het is niet mogelijk Para Brahman te omschrijven. Hem omschrijven is Hem ontkennen. Hoe kunnen woorden het Ongeschapene Absolute omschrijven? Enkel datgene wat vorm heeft kan men omschrijven en Para Brahman is zonder vorm. Dit hierboven is geen omschrijven. Dit zijn slechts aanwijzingen om een idee te geven, om de geest op te laten rusten tijdens meditatie.  De enige juiste manier is Hem te benaderen met een serie van negatieven via de Neti- Neti techniek of niet dit niet dit. Dit lichaam is niet Brahman, deze emoties zijn niet Brahman, deze mind is niet Brahman, deze gedachten zijn niet Brahman, enzo … . Hetgene wat overblijft na dat je al het vergankelijke hebt ontkent is Para Brahman. Saguna Brahman, Brahman met vorm, is er enkel vanwege de devotie van de devote. Maar in wezen is er enkel Para Brahman.

Schepping

Binnen het Hindoeïsme zijn er verschillende scheppingsverhalen. De ogenschijnlijke schepping wordt in het Hindoeïsme omschreven als een geleidelijk proces.

- In de Aiterya Upanishad staat; “ In het begin, was dit alles, het Atman
  (Brahman) alleen.  Er was niets dat leefde. Niets anders, wat dan ook,
   leefde bestond, daar was geen anders iets dat knipoogde. Hij
  dacht; nu, waarlijk, laat ik de werelden creeën, … ."

- In de Mundaka Upanishads stelt men; “ zoals een spin zijn web
   projecteert uit zich zelf en het terug intrekt zo ook projecteert
   Brahman deze wereld en trekt ze weer in zich zelf.

De Advaita Vedanta stelt dat deze schepping komt door Maya. Maya
is illusie. Maya is datgene wat lijkt te zijn maar wat niet is. De vraag is 
nu bestaat Maya? De Advaita Vedantin zegt; “Het is niet te 
beschrijven. Je kan niet zeggen dat het niet bestaat want we zien de 
illusie verschijnen voor het oog. De fata morgana verschijnt in de 
woestijn en de persoon denkt een vijver met water te zien. Je kan
 ook niet zeggen dat het bestaat, want wanneer je de hoogste spirituele
 volmaaktheid bereikt verdwijnt Maya volledig. Het is onbeschrijfelijk”.

Sri Adi Sankara verklaart dat de schepping een denkbeeldige verschijning is op Brahman.  Juist zoals een slang een denkbeeldige verschijning is op het touw, een stad in de lucht, een fata morgana in de woestijn, blauwheid in de lucht zo ook is deze wereld en dit lichaam een denkbeeldige verschijning op Brahman.

Er is nog een slang in het touw, nog water in de woestijn. Enkel Para Brahman is. Alles wat is Is Para Brahman. Brahmaiva Kevalam Sarvam of Alles is 
( Para ) Brahman alleen. Brahman (God) ondergaat geen enkele verandering door de schijnbare "creatie" of beter gezegd projectie van een schepping. Brahman heeft Maya volledig onder zijn controle. Sri Vashistha verkondigt Dristhi- Sristthivada of u begint et zien en dan is er creatie.

De Ajativada van Sri Gaudapada ontkent volledig de schepping van de wereld. De wereld bestaat niet in de 3 perioden van tijd. Nog in het verleden, nog in het heden en nog in de toekomst. Enkel Para Brahman bestaat. Er is geen enkel spoor van pluraliteit in Para Brahman. Pluraliteit is slechts mentale creatie of kalpanamatra. Dit is de hoogste waarheid van de Advaita Vedanta die tot op heden onwankelbaar zijn glorie uitstraalt. Dit is de hoogste waarheid die in de Upanishads weergegeven staat en die het Hindoeïsme verkondigt. Enkel wanneer je een schepping verwacht zie je er een. Maar in wezen is er geen, er is enkel SatChitAnanda Para Brahman.  Omdat de wereld nooit geschapen werd blijven vragen zoals; wie en hoe schiep deze wereld? bestaan. Deze vragen zijn als het vragen van hoeveel tanden heeft een kraai, hoe eieren legt een olifant en hoeveel kinderen gaf een onvruchtbare vrouw geboorte. Het is pas als men een schepping verwacht dat men er een ziet.

De vraag is nu waarom dan verschillende scheppingsverhalen? Want datgene wat de Advaita Vedanta verkondigd is waarheid. Dit is omdat niet iedereen meteen de waarheid van de Advaita Vedanta en de Ajati- Vada van de Advaita Vedanta kan begrijpen. Enkel daarom zijn er die andere omschrijvingen. De Chela wordt stap voor stap geleid naar dit inzicht van dit inzicht en uiteindelijk naar realisatie van Para Brahman of God.

Ziel

Het Hindoeïsme leert ons dat we een ziel zijn. Wij zijn niet dit lichaam. De ziel denkt dat hij individueel is onder de invloed van Maya. Juist zo als een golf voortkomt uit de oceaan, op de oceaan drijft en uiteindelijk weer opgaat in de oceaan. Zo ook komt de ziel voort uit Brahman, drijft op Brahman en gaat uiteindelijk weer op in Brahman.

Kan je zeggen dat de golf iets anders is dan de oceaan? Neen, even zo is de ziel niets anders dan Para Brahman. De ziel is als een reflectie in Para Brahman. Zo als hier boven al werd gesteld is de jeevo ( ziel) gelijk aan Brahman. Onder invloed van Avidya (onwetendheid) denkt de ziel; ik ben een Brahmin, ik ben een man, ik ben een vrouw, ik ben een huisman, ik ben een dokter, … . Er is geen verklaring mogelijk voor deze Avidya of onwetendheid. Toch nemen we zijn werk waar in de mentale processen.  Avidya kan niet van Para Brahman zijn, want Para Brahman is de belichaming van zuivere Wijsheid en Kennis. Men kan ook niet zeggen dat Avidya of onwetendheid van de ziel is want de ziel is gelijk aan Para Brahman. Dit wordt verklaard in de Mandukiya Upanishad; Ayam Atma Brahman of de ziel is Para Brahman. Hoe dan ook. Pijnig je niet met de vragen; "van waar komt deze Avidya? Waarom is er Avidya?" … . Richt u op het overkomen van dit. Waneer je Para Brahman ( God ) in u zelf hebt gerealiseerd zul je de antwoorden op deze vragen hebben.Op het einde is enkel God de leeraar.

De 3 staten

De 3 staten zijn Jagrat, Svapna en Sushupti of de waakstaat, de droomstaat en de diepe slaapstaat.

Geen van deze 3 staten is echt. De waakstaat is er enkel zolang je er zich in bevind. De waakstaat bestaat niet in de droomstaat en de diepe slaapstaat. De droomstaat bestaat niet in de waakstaat en de diepe slaapstaat. De diepe slaapstaat is niet aanwezig in de waakstaat en de droomstaat. Dus al deze 3 staten zijn onecht.

In de waakstaat ( Jagrat ) neemt de ziel de grove dingen waar door de mind en de zintuigen. Ondersteunt eventueel door verlangens.

In de droomstaat( Svapna ) gaat de mind ( geest) aan de slag met opgedane waarnemingen en eventuele verlangens. De mind bouwt ganse werelden in een mum van tijd en ontbind ze weer.

In de diepe slaapstaat ( Sushuptie ) rust de jeevo in zijn Bron, Brahman. De ziel voelt positieve gelukzaligheid. Dit is echter geen realisatie van Brahman want wanneer hij terug waker wordt is hij in ontwikkeling ongeveer even ver als voor de nachtrust. In deze staat is er nog een dunne sluier, Mula Ajnana, tussen de jeevo en Brahman. De diepe slaap staat is meer echt als de andere twee.

De 4de staat is Turiya. Turiya is Brahman. In deze staat transcendeer je de
3 staten. Atman ( andere naam voor Para Brahman ) is volledig vrij en
onafhankelijk van de 3 staten.Atman is aanwezig in het verleden, het heden
en de toekomst. Atman is aanwezig in het begin, het midden en het einde.
Het is niet geconditioneerd door tijd, ruimte en oorzaak en gevolg.
Het Atman bestaat in de 3 staten, de Jagrat of de waakstaat, de Svapna
of de droomstaat en de Sushuptie of diepe slaapstaat. Atman is de stille getuige.Wie het Atman of Para Brahman kent ( in zich zelf realiseert) transcendeert de 3 staten.

Moksha of bevrijding

Moksha is bevrijding van Samsara. Moksha is bereiken ven de hoogste spirituele volmaaktheid of realisatie van Suddha SatChitAnanda Para Brahman (God).

Dit is de staat van SatChitAnanada of Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn, Eeuwige Gelukzaligheid. Dit is Eeuwig Bestaan, Eeuwigdurende  Gelukzaligheid en Eeuwig Bewustzijn. Juist zoals stromende rivieren verdwijnen in de zee, hun namen en vormen verliezen, zo ook is de Wijze, bevrijdt van namen en vormen nadat hij Para Brahman realiseert in zich zelf. Sa Yo Ha Vai Tat Paramam Brahman Veda Brahmaiva Bhavati. Hij die Para Brahman kent word waarlijk Brahman.

Advaita Vedanta wordt vaak in één adem genoemd met Jnana Yoga of de Yoga der Wijsheid.Dit betekent niet dat men enkel een volgeling van de Advaita Vedanta kan zijn als men enkel Jnana Yoga praktiseert. Men kan ook een volgeling van Advaita Vedanta zijn als dat niet zo is. Jnana Yoga is de centrale basis Yoga. Jnana Yoga is de Yoga der kennis.
Er is volledige ontwikkeling nodig, op alle niveau van u zelf. De Yoga van synthese is hier zeer geschikt en nodig voor . De Yoga van synthese is Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga (of Kriya Yoga) en met Jnana Yoga als centrale basis Yoga. 


Karma Yoga is onbelangeloze dienstbaarheid. Dit zuivert het hart en de mind en doet u dienstbaar zijn. Bhakti Yoga zuivert het hart, brengt devotie in het hart en maakt de geest één puntig. Raya Yoga of Kriya Yoga is meditatie. Jnana Yoga vernietigt Maya en onwetendheid. Yoga van Synthese ontwikkeld hoofd, hart en hand. De Yoga der synthese werd ondermeer vekondigt door Sri Sri Swami Sivananda, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw.

Het aanschouwen van het Ene Zelf ( andere naam voor Para Brahman) in alle wezens is Jnana Yoga. Het Ene Zelf liefhebben is Bhakti of devotie en het Ene Zelf dienen is Karma Yoga. De Yoga van synthese is zeer geschikt voor Advaita Vedanta.

Het is zeer geschikt om een praktische Advaita Vedantin te zijn. Wees een praktische Advaita Vedantin. Advaita Vedanta is in de praktijk te brengen in het dagelijkse leven. Zie Para Brahman over al. Zie Para Brahman ( God) in elk gezicht, in elke boom of plant, in elk dier, in alles om u heen. Wees dienstbaar. Doe aan constante dienstbaarheid met Atman Bhava. Deze Bhava ( intentie, gevoel ) is zeer belangrijk. Atman Bhava is dienstbaarheid met het gevoel dat je Para Brahman overal ziet en dient. Hij die de mensheid dient dient God. Wees altijd waakzaam om te dienen, hoe klein ook. Dien personen die ziek zijn, was hun kleren. Dien de armen. Ga op bezoek bij iemand die te neergeslagen is en luister naar hun, bied ouderen uw plaats aan, … . Vedanta moet praktisch worden. Het moet in elke cel van u lichaam doordringen en vibreren. Je moet Advaita Vedanta ademen. Zie God in iedereen en alles. Er is enkel Para Brahman ( God).Wees diensbaar tegen over dieren. Voed vogels, mieren, koeien of andere dieren. Dit is zeer belangrijk. Doe dit zonder eigenbelang en weet dat het enkel Para Brahman is die overal verschijnt. Deel alles wat je hebt met iedereen, fysiek, mentaal en spiritueel.

Chant Aum (mentaal) constant op de achtergrond van u geest wanneer je dienstbaar bent. Als er een breuk is in het chanten begin gewoon opnieuw. Breng vrede in de wereld. Doe Japa (chanten ) van de heilige Aum mantra en mediteer. Meditatie is de boot die u over de oceaan van Samsara brengt en u Para Brahman doet realiseren. Meditatie moet u voeding zijn. Doe meditatie, leef meditatie en adem meditatie. Doe aan constante meditatie. Doe aan spirituele studie van heilige geschriften, Japa ( chanten) van Mantra,
Pranayama ( ademhalingsoefeningen ), onbaatzuchtige dienstbaarheid en meditatie.Vernietig egoïsme, hebzucht en dit is van mij. Vermijd genotzucht als vergif. Genotzucht en zinnengenot is de grondoorzaak van al het menselijke lijden. De Katha Upanishad verklaart zeer duidelijk dat men alle genot en prikkels zonder enige reserve aan de kant moet zetten. Ook andere geschriften verklaren dat zinnengenot en genotzucht absoluut ter zijde moet geworpen worden als vergif.

Zo verklaart de heilige Bhagavad Gita, hoofdstuk  5- 22: “the enjoyments born of contacts are generators of pain only, for they have a begin and end, O Arjuna! the Wise do not rejoice in them

Doe u nooit te goed aan zinnengenot. Vermijd alles wat doordrongen is van genot en prikkels als vergif. Dit is een weg die moed en doorzettingsvermogen vraagt. Het is een weg die om spiritueel inzicht en het vermogen om te onderschijden vraagt want bijna alles in de huidige ‘ moderne’ maatschappij is opgebouwd rond prikkels en genot. Het is een grote illusie om te denken dat dergelijke prikkels en genot u geluk zullen brengen. Dat doen ze niet, ze brengen enkel maar lijden, lijden en nog eens lijden. De incarnatie van een ziel hier op aarde is bedoeld voor realisatie van Para Brahman ( God) en niet om zich zelf te vernietigen in prikkels en genot. Verban ook elke vorm van materialisme. Leef sober. Gebruik enkel die dingen die je absoluut nodig zijn. Materialisme trekt een ziel weg van spiritualiteit en God.

Je moet de Goddelijke kwaliteiten ontwikkelen zoals; geweldloosheid, sereniteit, verzaking, ascetisme, beheersing der zintuigen, afwezigheid van woede, bescheidenheid, eerlijkheid, mededogen, vergevingsgezindheid, oprechtheid, zuiverheid van hart, studie van de heilige geschriften, … enzo. Al deze kwaliteiten moet je ontwikkelen.

Binnen de Advaita Vedanta zijn er 4 Maha Vyaka’s. Deze Maha Vyaka’s zijn de essentie van alle Upanishads. Ze brengen de ziel tot realisatie van Para Brahman. Ze dragen de hoogste spirituele waarheid in zich. Ze brengen de ziel naar de deur van Moksha


12.7 de Maha Vakya’s

De 4 Maha Vyaka’s zijn:

- Prajnanam Brahma, - Bewustzijn is Brahman. Dit is de Lahsnanabhoda
  Vakya van Brahman. Brahman is hier Para Brahman. Het verklaart de
   natuur van Brahman.Wat is Brahman?  Het is Pure Bewustzijn. Deze Maha
   Vakya staat in de Aitareya  Upanishad van de Rig- Veda.

- Tat Tvam Asi, - Dat zijt gij. Dit is de Upadesha Vakya. Para Brahman
  zijt gij. Dit is de Grote waarheid van de Upanishads. Het is de hoogste
  waarheid van het Hindoeïsme. Het is de grootste verklaring die ooit
  gemaakt is. Het is de essentie van alle geschriften. Het is het meest sublieme
  onderricht dat ooit is gegeven. Het draagt de hoogste spirituele waarheid in
  zich. De Guru onderricht de discipel: “u bent niet dit lichaam, u bent niet deze
  mind, u bent niet deze emoties, u bent vrij van Avidya ( onwetendheid) en
   Maya ( illusie). U bent in wezen SatChitAnanda Brahman.” Deze
   Maha Vakya staat in de Cchandogya Upanishad van de Sama- Veda.

- Aham Brahmasmi, - ik ben Brahman. Dit is de Anusandhana Vakya.
  Dit is Taraka Mantra. Men kan de oceaan van Samsara oversteken met deze
  Mantra. Meditatie op de betekenis van deze Maha- Mantra of de grote
  verklaring van de Brihadaranyaka Upanishads van de Yajur-Veda brengt
  Brahmakara- Vritti of de ultieme gedachten aan Brahman.
  De Brahmakara-Vritti verwijderd de Mula Ajnana of de sluier der
  onwetendheid. Wanneer deze sluier is verwijderd herinnerd hij zijn ware
  natuur en realiseert Para Brahman in zich. Deze Maha- Vakya staat in de  
  Brihandaranyaka Upanishad van de Yajur- Veda.

 - Ayamatma Brahma, - deze ziel is Para Brahman. Dit is Anubhava
   Vakya. Dit is de  grote verklaring die expressie geeft aan de innerlijke
   realisatie van Para Brahman. Hij/zij die Para Brahman heeft gerealiseerd
   schreeuwt uit in opperste vreugde;“deze ziel is Para Para Brahman.
   ” Hij/zei die dit heeft bereikt heeft alles bereikt. Dit is hetgene waarom
   we allen hier op aarde incarneren. Er is geen ander doel dan dit.
   Dit is het bereiken van het Absolute. Hij die Para Brahman kent wordt
   Brahman. O, wie dit bereikt is Onsterfelijk. O, hij die dit bereik is vrij van
   alle zorgen. Hij die dit bereikt is een Jivanmukta of bevrijde heilige.
   Bevrijd van Samsara gaat hij op in eeuwigdurende en Opperste
   gelukzaligheid door realisatie van Para Brahman.Dit is de staat van
   SatChitAnanada of Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige
   Gelukzaligheid. Deze Maha Vakya staat in de Mandukiya Upanishad van
   de Atharva- Veda.

De Chela of Adhikari (discipel) maakt zich Sadhana Chastsuthaya of de 4 deugden der verslossing eigen. Namelijk Viveka ( onderscheidingsvermogen), Vairagya ( totale desinteresse in elke vorm van zinnengenot in deze wereld en de andere werelden) eigen.

Verder maakt hij/zij zich de ook Sad Shampat eigen. Dit is Sama ( sereniteit) Dama (zelfbeheersing) Titiksha ( rustig met gebalanseerde geest alle ogenschijnlijke tegengestelde verdragen zoals; koude, warmte, pijn,… ) Uparati ( verzaking) Shradda ( intens vertrouwen in de heilige geschriften en de woorden van meesters) Samadhana ( de geest op Para Brahman gericht houden zonder af te dwalen naar objecten) Mumukstutva ( een brandend aanvoelen om bevrijding te willen bereiken van Samsara) eigen.

Dan praktiseert hij/zij Sravana of het aanhoren ( bestuderen valt hier ook onder) van de Sruti zoals de Upanishads en andere verheven werken van Advaita Vedanta, Manana of contemplatie over datgene wat gehoord of bestudeerd is en constante Nididyasana of meditatie. Dit eindigt in Nirbikalpa Samadhi of directe Atma- Sakshatkara of realisatie van Para Brahman. Dit is de staat voorbij alle woorden en omschrijvingen. Hier is nog geluid, nog kleur. Hier is zijn geen namen en vormen. Hier is nog energie nog materie. Hier is geen Triputie of meditatie, hij die mediteert en datgene waarop men mediteert. Dit is non-duaal bewustzijn. Dit is Kevala Asti of Absoluut zijn. Dit is realisatie van Suddha SatChitAnanda Para Brahman. Dit is uw Ware zijn. Dit is Moksha. Moksha is het bereiken van Eeuwigdurende en Opperste Gelukzaligheid door Realisatie van Para Brahman. Hier zijn  geen woorden voor om deze onbeschrijfelijke staat te omschrijven. Hij die Para Brahman kent wordt waarlijk Brahman ( God). Dit is de grote verklaring van de Upanishad. Dit is het bereiken van de Advaita Avasthauraupa Samadhi ( Nirbikalpa Samadhi ) of realisatie van Para Brahman. Dit is realiseren en niet enkel weten dat alles Para Brahman is. Als men dit bereikt transcendeert de 5 Koshas ( lichamen, ook al dit niet een goede omschrijving is. Je zou het kunnen omschrijven als energetische structuren op spiritueel en energetisch niveau ) en de 3 staten. Zo iemand bereikt alles wat bereikt moet worden. Wie dit bereikt is Onsterfelijk. Wie dit bereikt is waarlijk Vrij. Dit is de staat van SatChitAnanada Para Brahman. Wie kan deze staat onder woorden brengen. Sa Yo Ha Vai Tat Paramam Brahman Veda Brahmavai Bavati of hij die Para Brahman kent wordt Brahman. Aum Brahmavit Apnoti Param of Aum hij die Brahman kent bereikt het hoogste.

Iemand die dit bereikt is een Jivanmukta of bevrijd tijdens het leven. Zijn/ haar glorie is onbeschrijfelijk. Dit is de staat van Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Hij gaat op in de oceaan der Onsterfelijke Zaligheid.

Hij/zij ziet enkel zijn eigen Zelf ( het zelf is een andere naam voor Para Brahman) overal. Aangezien de ziel gelijk is aan Para Brahman en hij Para Brahman in zich zelf heeft gerealiseerd hoe is het dan mogelijk dat hij iets anders waarneemt dan Para Brahman. Iemand die verankert ( realisatie heeft Para Brahman ) in Brahman bereikt Onsterfelijkheid.

Zoals een golf opstijgt uit de oceaan, drijft op de oceaan en er uiteindelijk weer in op gaat zo ook komt de ziel voort uit Brahman, drijft op Brahman en gaat er uiteindelijk weer op in Para Brahman wanneer hij SatChitAnanada Para Brahman in zich zelf realiseert. Dit Sadyo Mukti of onmiddellijke bevrijding. Glorie, glorie aan zulk een heiligen. Zij zijn een waarlijke zegen voor de wereld. Zoals licht dat schijnt in de wereld helpen zij de wereld naar vrede.

Zelf als een druppel Charanamrita ( water waarmee de voeten van een Jivanmukta zijn  gewassen zijn ) wordt gestrooid over het hoofd van een werelds man dan zijn al zijn zorgen verdwenen. Wanneer één Brahmanistha ( iemand die Para Brahman heeft gerealiseerd) wordt gekleed en gevoed dan is heel de wereld gekleed en gevoed, want hij/zij is het Alles. Hij is het alles in het Alles. Hij die Para Brahman Kent wordt waarlijk Brahman.


Aum Aum Aum


Wereldvrede

Het Hindoeïsme eert alle godsdiensten en Religies. Het Hindoeïsme is een Godsdienst van Vrede. Het Hindoeïsme laat absolute vrijheid van de rationele geest en in zake van geloof en devotie. Het Hindoeïsme eert waarheid welk jasje het ook aan heeft. Het Hindoeïsme zal nooit zeggen dat ze de enige weg zijn. Het Hindoeïsme beschouwt elke Religie als een weg naar God.

Een van de bekendste heilige verzen uit de Rig- Veda, vers 1-164-146 verklaart: “ Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti”. Wat betekent: “de Waarheid ( God) is één, de wijzen duiden hem met vele namen.” Het Para Brahman van de Hindoes, is het Allah van de Moslims, is God de Vader van de Christenen, Buddha van de Boeddhisten, is God van het Baha’i geloof en is het Jawe van de Joden. Er is slechts één God maar de Wijzen geven Hem verschillende namen. Wie dit weet werkt onophoudelijk aan éénheid der Godsdienst, éénheid der mensheid en wereldvrede.

Een andere vers uit de heilige geschriften stelt; “zo als alle rivieren naar de oceaan stromen zo leiden alle Godsdiensten tot God.” Of  Wie tot Mij komt langs welke weg dan ook zal Mij bereiken want alle wegen leiden tot Mij.”

Het Hindoeïsme toont absoluut respect tegenover alle Godsdiensten en levensbeschouwingen. Het heeft respect voor iedereen zijn keuze wat hij of zei ook gelooft. Het Hindoeïsme beschouwt de keuze van het geloof als een privézaak. Iedereen heeft het recht om vrij zijn eigen keuze te maken van wat hij gelooft. Hierin mag geen dwang zijn. Een ven de belangrijkste waarden van het Hindoeïsme in gelijkheid. Het Hindoeïsme maakt geen onderschijt tussen mensen. Het aanvaard iedereen, of ze het Hindoeïsme nu 
accepteert of niet. 

Het Hindoeïsme verklaart dat er pas vrede in de wereld kan zijn als er waarlijke Vrede is in u zelf. Het Hindoeïsme verklaart dat er pas de hoogste en volmaakte vrede kan zijn als men Para Brahman realiseert in zich zelf. Het is enkel dan dat men volmaakte Vrede, Gelukzaligheid en Liefde heeft. Deze Liefde stijgt ver boven de menselijke liefde uit. Deze Liefde is volmaakt. Deze Liefde is absoluut. Deze liefde is volkomen onbelangeloos en onvoorwaardelijk.Deze Liefde is Goddelijke Liefde. Deze Liefde is de Liefde van God. Zo iemand ziet volmaakt Para Brahman of God overal. Dit betekend niet dat je geen vrede kunt voelen voor dat je de hoogste Nirbikalpa Samadhi ( realisatie van God in u) hebt bereikt. Maar toch volmaakte en Eeuwigdurende Vrede is er enkel in realisatie van Para Brahman of God.

Het is mijn overtuiging dat wereldvrede niet mogelijk is zonder spiritualiteit. Als de wereld er één wilt worden van vrede en verdraagzaamheid dan zal dat niet kunnen zonder spiritualiteit. Spiritualiteit brengt de ziel terug naar zijn Ware zijn. Spiritualiteit brengt ons inzicht in wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en waarom we hier op aarde zijn.  Het leidt de ziel naar God en realisatie van God. Spiritualiteit betekent ook het omarmen van de totale mensheid. Het Hindoeïsme verkondigt; Vasudaiva Kutumbakam of de wereld is één grote familie. Neem in uw liefde alle zielen van de aarde en de andere werelden in uw hart op. Heb lief. Heb de mensheid lief, heb dieren lief, en uiteraard heb God lief.

Een tweede ding dat nodig is éénheid der Godsdiensten. Met éénheid der Godsdiensten bedoel ik niet dat er maar één Godsdienst overblijft. Zoals er verschillende temperamenten zijn zo zijn er ook verschillende wegen naar God. Alle godsdiensten zijn een weg naar God. Men moet absoluut een oprecht respect hebben voor alle Godsdiensten. Maar niet enkel voor alle godsdiensten maar ook voor levensbeschouwingen op zich. Ik respecteer alle Godsdiensten. Ik respecteer alle levensbeschouwingen.

Sri Sri Swami Sivananda zei: “a proper understanding off the essential unity off religions is the most effective factor off bringing about peace in this. It will remove superficial differences and conflicts, which create restlessness, discord en quarrels .”

Laten we elkaar de hand reiken ongeacht wat de Godsdienst of levensbeschouwing ook is. “Vasudaiva Kutumbakam of de wereld is één grote familie”. Laten we samen werken aan wereldvrede. Laten we werken aan een wereld waar vrede en respect aanwezig is en waar dat iedereen gerespecteerd wordt voor wie hij of zij zijn. Laten we werken aan een wereld waar dat zielen elkaar met liefde, verdraagzaamheid, geduld en respect behandelen wat hun geloofsovertuiging, afkomst, seksuele geaardheid ook is. Laten we aan een wereld werken waar dat armoede uit de wereld is en waar dat iedereen de ruimte krijgt om te ontwikkelen.

De Advaita Vedanta reikt waarheid aan om wereldvrede te bevestigen. De Advaita Vedanta, wat de hoogste leer en de essentie is van het Hindoeïsme en de leer van strikt non-dualisme en monisme predikt, verklaart zeer nadrukkelijk: “Brahman Satyam Jagat Mithya, Jeevo Brahmaiva Na Aparah” wat betekent: “enkel Brahman is Waarheid, dit universum deze wereld is illusie en de jeevo ( ziel ) is gelijk aan Brahman.” Het Hindoeïsme verklaart dat namen en vormen een illusie zijn zoals een fata morgana in de woestijn. Er is nog schepping, nog wereld, nog jeevo, nog dit nog dat. Er is enkel para Brahman. Waar je ook kijkt er is enkel Para Brahman. Para Brahman is boven u, Para Brahman is beneden u, Para Brahman is achter u, Para Brahman is voor u. Zelf woorden als boven en beneden, … zijn van geen enkele betekenis. Als er enkel Para Brahman is, waar is dan beneden of boven als Para Brahman één zonder een tweede is.  Het Hindoeïsme verklaart dat Para Brahman zonder vorm, zonder hoedanigheden, zonder speciale eigenschappen, zonder begin en einde, alomtegenwoordig, ondeelbaar, allesdoordringend en één zonder een tweede is. Hoe kan er dan haat zijn? Hoe kan er dan discriminatie zijn? Als er enkel Para Brahman (God) is en Para Brahman één zonder een tweede is. Hoe kan er onrechtvaardigheid zijn als er geen tweede is om die onrechtvaardigheid mee te veroorzaken, maar enkel Para Brahman is. Als God God aanschouwd kan er dan iets anders gezien worden dan God? Kan men dan iets anders zeggen dan Vasudaiva Kutumbakam, wat betekent; de wereld is een grote familie, Wanneer ik een Moslim zie dan zeg ik hij of zij is mijn broeder of zuster. Wanneer ik een ik een Sikh zie dan zeg ik hij of zij is mijn broeder of zuster. Wanneer ik een Christenen zie dan zeg ik hij of zij is mijn broeder of zuster. Wanneer ik een Boeddhist zie dan zeg ik hij of zij is mijn broeder of zuster, wanneer ik een Baha’i zie dan zeg ik hij/zij is mijn broeder of zuster. Wanneer ik een Jood zie dan zeg ik hij of zij is mijn broeder of zuster, wanneer ik een humanist zie ook dan zeg ik hij of zei is mijn broeder of zuster.En ook jullie allen die dit lezen of niet lezen zijn mijn broeders en zusters.  Waar ik zie ik zie enkel God. Laten we in onze wereld van liefde ook dieren opnemen. Zie God in alles, iedereen, elk levend wezen en alle dingen. Namen en vormen zijn illusie. Er is enkel Para Brahman (God)
Eindgebed voor Vrede


De laatste vers is een vers die stricte Advaita Vedanta verklaart. De vers verklaart dat alles Para Brahman ( God) is. Er is geen pluraliteit, enkel Para Brahman is. Dit is de betekenis van de vers. Dit is de essentie van alle spiritueel ondericht. Enkel Para Brahman is. De voorlaatste vers is denkbeeldig bedoeld want in wezen zijn wij onsterfelijk aangzien de ziel gelijk is aan Brahman. Als de ziel gelijk is aan Para Brahman hoe kan er dan donkerte en sterfelijkheid zijn? Deze vers drukt de wens uit van het willen bereiken van Para Brahman door realisatie van Para Brahman. In wezen zijn we vrij van het onechte, enzo … .Aum Sarvesham Swasti Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Poornam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu
     Aum may Auspiciousness be unto all
    May peace be unto all
    May Fullness be unto all
    May prosperity unto all
       Aum moge er voorspoed zijn voor iedereen
       Moge er vrede zijn voor iedereen
      Moge er volheid zijn voor iedereen  
      Moge er welvaart zijn voor iedereen  

  

 Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Shantu Niramaya
Sarve Bhadrani Pashyantu
Ma Kaschit Duhkha Bag bhavet
     May all be happy
     May all be free from disabilities
     May all behold what’s auspicious
    May none suffer from sorrow
       Moge iedereen gelukkig zijn
       Moge iedereen vrij zijn van handicappen
      Moge iedereen aanschouwen wat gunstigis
      Moge niemand lijden van smart
Asato Ma Satgamaya
Tamaso Ma jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amrtiam Gamaya
Aum Shantih Shatih Shantih
      Lead us from the unreal to te Real
     Lead us from darkness to the Light
     Lead us from mortality to Imortality
    Aum Vrede Vrede Vrede.
       Leid ons van het onechte naar het Echte
      Leid ons van duisternis naar het Licht
      Leid ons van sterfelijkheid naar Onsterfelijkheid
      Aum Vrede Vrede Vrede   


Aum Poornam adah Poornam idam
Poornat Poornam udachyate
Poornasya Poornam adaya
Poornam eva avashishyate
Aum Shantih Shantih Shantih
     Aum, that is Infinite. This is infinite. From the Infinite the
     infinite becomes manifest. From the Infinite when the infinite 
     is negated, what remains is again the Infinite.
     Aum Peace Peace PeaceBron: Sivananda Ashram, Daily Prayers, the Divine Life Society, Rishikesh, 2005

                        Aum Santih Santih Santih

                             Aum Vrede Vrede Vrede* Bronnen

Boeken
1. Swami Sivananda, Jnana Yoga, the Divine Life Society, 
     Rishikesh, 2007
2. Swami Sivananda, Ten Upanishads, the Divine Life Society, 
    Rishikesh, 2007
3. Swami Sivananda, necessity for Sannyasa, the Divine Life Society, 
    Rishikesh, 2008
4. Paramahamansa Yoganada, Autobiografie van een Yogi, Ankh- Hermes, 
    Deventer,
5. Swami Sivananda, All about Hinduism, the Divine Life Society, 
    Rishikesh,
6. Swami Sivananda, Practice of Brahmacharya, the Divine Life Society, 
    Rishikesh,
7. Sivananda Ashram, Daily Prayers, the Divine Life Society, 
    Rishikesh, 2005
8. Swami Sivanada, Brihadaranyaka Upanishad, the Divine Life Society, 
    Rishikesh, 2002

Websites
Op de onderstaande websites heb ik gebruik gemaakt van verschillende teksten. Ik vermeld  er beneden enkele van.
1.www.dlshq.org

   - Saints en Mystics, the Acharyas, Sankara
   - Saints en Mystics, the Acharyas, Gauranga
   - Religions of the world
   - Religions of the world, Hinduism, Gods, Siva
   - Religions of the world, Hinduism, Gods, Krishna
   - Religions of the world, Hinduism, Gods, Avatara
   - ….
   * free book distribution
    - Swami Sivananda, Vedanta for beginners, the Divine Life Society, 1999
    
2. www. Sivanadaonline.org

     - Scripturers, Brahma Vidya, Bhagavat Gita
     - Scripturers, Brahma Vidya, Upanishads, Essence of the Katha Upanishad
     - Scripturers, Brahma Vidya, Upanishads, Essence of the Brihandaranyaka 
        Upanishad
     - Scripturers, Brahma Vidya, Upanishads, Essence of the Aitareyopanishad
     - …. 

3. www. advaita-vedanta.org
     - Advaita Vedanta home page, Guru Parampara
     - ….
   
 4. www.galva108.org
    - articles, Tritya- Prakriti: people of the third sex,
    - …
5. www. archeologyonline.net
8. … www.hindoedharma.nl

9....


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 30/10/2012 maar later geplaatst op deze datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten