vrijdag 22 augustus 2014

Hoofdstuk 5: het Varna Ashrama systeem


                             Hoofdstuk 5: het Varna Ashrama systeem


Het Varna Ashrama systeem is het systeem van de kasten en de stadia van het leven. Het Varna systeem ( het kaste systeem ) werd oorspronkelijk ingesteld door Manu. Manu is de grote wetgever van het Hindoeïsme en word beschouwd als de vader der mensheid. Zijn vrouw noemde Satrupa of waar beeld.

5.1 Het Varna systeem

Er zijn 4 kasten namelijk: de Brahmana, de Kshatriya, de Vaisya en de Sudra.  De Brahmana staat in voor de spirituele en intellectuele zaken, de Kshatriya voor de politiek en verdediging, de Vaisya voor de landbouw en de handel en de Sudra doet dienstbaarheid via handenarbeid. Iedereen deed dienstbaarheid aan de mensheid vanuit zijn kwaliteiten en het doel dat hij/zij vooropstelde in die incarnatie.

Het kastensysteem zoals het nu is en zoals de meesten het kennen is niet hoe het oorspronkelijke systeem was. Het huidige systeem is een misvormde versie van het echte Varna systeem ( kastensysteem) . Het werd door de tijd heen omgevormd en misvormd door een aantal ‘ Brahmins’ tot hoe het systeem daarna is geëvolueerd. Hieronder wordt kort omschreven wat het huidige systeem inhoud.

Het huidige systeem zegt dat als je in de kaste van de Sudras geboren werd dat je gans die incarnatie een Sudra blijft en dat je enkel naar een hogere kaste kan evolueren door tijdens die welbepaalde geboorte een zo nobel mogelijk leven leiden dat voor een Sudra  “zou” bestemd is.

-Het huidige misvormde systeem zegt dat de Sudra kaste de laagste kaste is en
  de Brahmin  kaste de hoogste kaste.

-Iemand van de Sudra kaste mag enkel trouwen met iemand van de Sudra
  kaste. Dit betekent dat er enkel binnen de eigen kaste mag getrouwd
  worden. Dit geld voor alle kasten.

-De Sudra ( bij geboorte) mogen niet de Veda’s bestuderen.

-Later kwamen er nog de onaanraakbare bij. Zij worden vaak als het laagste
  van het laagste behandelt en moeten al het vuile werk doen.

Het oorspronkelijke systeem was niet zoals het huidige systeem. Het oorspronkelijke systeem was horizontaal en niet vertikaal. Hieronder volgen een aantal voorbeelden die duidelijk aantonen dat het huidige msivormde systeem geen enkele basis heeft in de heilige geschriften.

-In de Santi Parva van het Mahabharata staat: “Er is geen superieure
  kaste, … .”
  Er was in het oorspronkelijke systeem geen enkele gedachte van 
  minderwaardigheid, iedereen was evenveel waard, en deed in
  overeenstemming met zijn kwaliteiten en het doel Dat hij/zij
  vooropstelde dienstbaarheid aan de mensheid.

 -Verder was het niet geboorte maar innerlijke kwaliteiten en het doel dat
   hij/zij zich voorop stelde dat de kaste bepaalde. Het staat zeer duidelijk
   in de heilige geschriften dat geboorte niet bepalend is voor de kaste.

- Bhagavan Sri Krishna, de Purna Avatara van Vishnu antwoordde op de
   vraag wat kaste Bepaald: “ geboorte is niet de oorzaak, mijn vriend, het
   is deugden ( goede kwaliteiten )die de bron zijn van voorspoed. Zelf een
   chandala ( een zogezegde onaanraakbare) wordt beschouwt als een
   Brahmana door de goden ( de verschillende aspecten van Brahman,
   God) als hij de gelofte naleeft.”

 - Het heilige Mahabharata verklaart: “a Sudra is not a Sudra by birth
   alone- nor a Brahmana is Brahmana by birth alone. He, is said by
   Wise, in whom are seen those virtues ( de deugden van een Brahmana )
   is a Brahmana. And people term him in Sudra in whom those qualities
   do not exist do not exist, even tought he be a Brahmana by birth.”

  Een andere vers verklaart: “ A man become not a Brahman ( een Brahmin,
  iemand van de Brahmana kaste) by mere fact of his birth, not even by
  acquisition of Vedic sholarship. It is good character alone that can make
  one a Brahman(a) ( iemand van de Brahmana kaste). He will be worse than
  a Sudra if his conduct is not in conformity with the rules of good behavior”.

  Nog een andere vers verklaart ook: “all are born Sudras, its only trough
   rites en inner Training that ones become a Brahmana or twice-born.

 In het Mahabharata verklaart Yudhishthira, een incarnatie van Dharma
 ( gerechtigheid) geboorte en geleerdheid maakt iemand niet tot een
 Brahmaan ( iemand van de Brahmincaste). Goed gedrag aleen doet dat.
 Hoe geleerd iemand ook zij, hij is geen Brahmaan als hij de slaaf is van
 zijn slechte gewoonte, … .

 -Jagatguru Sri Adi Sankaracharya, Avatara van Shiva stelde dat iedereen bij
  geboorte een Sudra is; het is door educatie en opvoeding een twee- maal
  geborene ( een Brahmin) wordt, dit is Dwija.

- Ook Sri Sri Swami Sivananda, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw,
   bevestigt dit in zijn werk  ‘All about Hinduism’ dat kaste niet bepaald word
   door enkel geboorte. Sri Sri Swami Sivananda verklaart dat kwaliteiten en
   karma ( hier staat dat voor het doel dat je vooropsteld) de kastebepaald.
   Met andere woorden als iemand in de Sudra kaste geboren wordt maar de
   kwaliteiten heeft van een Brahmana en hij/zij dat doel voorop stelt dan kan
   hij naar de Brahmana kaste gaan in dit welbepaalde leven. Sri Sri Swami
   Sivananda zei: “er is slechts één kaste en dat is de kaste van de mensheid”.

 - Ook in het werk ‘ autobiografie van een Yogi’ van Sri Sri Paramahansa
    Yogananda, één van de grootste heiligen van de 20ste eeuw wordt vermeld
    dat geboorte niet de kaste bepaald en dat kaste bepaald werd door
    Guna (kwaliteiten die je bezit) .

Met andere woorden men kan in het zelfde leven van de ene naar de
andere kaste gaan. Er zijn talrijke voorbeelden hiervan in de
geschiedenis van het Hindoeïsme. Zo was Satyakama geboren van
iemand die geen Brahmin was. Hij was dus geboren bij iemand die niet
tot de Brahmin kaste behoorde. Maar zelf werd hij een Brahmin.
Trouwens de Aitareya Upanishad werd ontvangen door de heilige Aitareya
die geboren werd van een vrouw uit de sudra-kaste. Rishi Aitareya werd niet
geboren in de Brahmin- kaste maar werd toch en Brahmin van de hoogste
orde. Hij ontving de Aiatreya Brahmana en de Aitareya Upanishad. Deze
beiden werken maken deel uit van de Heilige Veda’s, de direct geopenbaarde
geschriften. Rishi Visvamitra werd geboren in de Kshastriya kaste maar
werd een Brahmin en een heilige en een Rishi.

-In verband met dat een Sudra enkel mag trouwen met iemand van zijn eigen
  kaste kan dit opgemerkt worden. De grote heilige en één van de grote
  wetgevers van het Hindoeïsme, Parasara Rishi trouwde met Satyavati,
  dochter van een bootman die mensen over de rivier zette. Uit dit huwelijk
  werd Bhagavan Sri Vyasa geboren. Bhagavan Sri Vyasa is een Avatara van
  Vishnu. Dit laat zien dat het weldegelijk mogelijk is om iemand van een
   andere kaste te trouwen.

- Het gegeven dat Sudras niet toegelaten waren om de Veda’s te bestuderen
   klopt ook niet; Zo staat vermeld in de Brahma Sutras dat een konning in
   met hartzeer,   naar een heilige ging en verwachte om onderricht te 
   worden in de Veda’s. Hij werd gewijgerd omdat hij een Sudra was. 
   Hiermee werd niet bedoeld Sudra bij geboorte. Hij bevond zich in de 
   staat wat om-schreven wordt als die van een Sudra.

Dit alles laat zeer duidelijk zien dat de kaste niet werd bepaald door geboorte
maar door de kwaliteiten en het doel dat iemand voorop stelde. Het laat ook
zeer duidelijk zien dat er geen superieure en inferieure kaste is, maar dat
iedereen gelijkwaardig is en vanuit zijn kwaliteiten de mensheid dient. Het laat
ook zien de zogezegde Sudra (bij geboorte) niet uitgesloten zijn om de Veda’s te
bestuderen. Als een Sudra in het zelfde leven een Brahmin kan worden als hij
de nodige kwaliteiten bezit en dat doel voorop stelt dan zou het logisch zijn dat hij de Veda’s mag bestuderen.

Hierboven werd ook vermeld dat het wel degelijk voor kwam dat er getrouwd werd met iemand vanuit een andere kaste. Het oorspronkelijke systeem was ook geen absoluut sluitend systeem maar was eerder aanwijzend om de samenleving geordend te laten verlopen.

Het misvormde kasten systeem heeft door eeuwen heen voor een enorme discriminatie, vernedering en ongelijkheid gezorgd. Dit systeem is niet gebaseerd op spiritualiteit wat altijd uitgaat van de gelijkheid der zielen en van een respectvolle behandeling van ieder. Dit misvormde systeem heeft geen enkele basis vanuit de Hindoegeschriften.


Zo een misvormd systeem als het misvormde kasten systeem is nooit goed te praten. Het veroorzaakt lijden door een gebrek aan inzicht, spiritueel inzicht. Verder ook omdat dit niet het oorspronkelijke systeem was.Word het niet tijd dat dit misvormde systeem eindelijk de rug toekeert word. Word het niet de tijd dat we eindelijk dergelijke discriminatie, die wordt veroorzaakt door het misvormde kastensysteem laten eindigen. Zulk een discriminatie kan dan ook nooit. Elke vorm van discriminatie gaat in tegen één van de belangrijkste begrippen van het Hindoeïsme namelijk Ahimsa of geweldloosheid.
Zoals hierboven al gesteld werd heeft dit misvormde kastensysteem geen enkele basis in de geschriften.Het wordt tijd dat men dit misvormde systeem de rug toe keert.
Het oorspronkelijke Varna- systeem was een systeem van respect, gelijkheid en bod kansen voor iedereen. Het was gericht op de groei van iedereen.

Het woord kaste is trouwens geen Sanskriet woord maar komt van het Portugees en betekent klasse.

 5.2 Het Ashrama systeem

Het Ashrama syteem is het systeem van de stadia van het leven. De 4 stadia zijn: Bramacharya, Grihastha, Vanaprastha en Sannyasa. Brahmachrya is het leven van de student, Grihastha dat van het huishouden, Vanaprastha van de woudbewoner en Sannyasa dat van totale verzaking der wereld.

-Brahmacharya Asrama is het 1ste stadium van het Asrama systeem. Het stadium van Brahmacharya begint met de Upanayana- ceremonie . Dit is als ware zijn tweede geboorte. Dit is de periode van studie. Studie van heilige geschriften alsook academische vakken. Hij leeft een leven van strenge eenvoud. Hij onthoudt zich van; niet- vegetarische voeding, alcohol, geweld tegenover enig levend wezen, gokken, roddelen, lust, woede, parfum, dansen, muziek, hebzucht, zinnengenot, koffie, tabak, … . Gans het leven van een Hindoe is een leven van soberheid en eenvoud. Voor de Bramachari is Japa van de Gayatri mantra het allerhoogste. Hij moet ook dagelijks 3 keer de Shandya doen.

In het oude India vond het onderwijs plaat in de hermitage in het woud, de Gurukula. Daar werd hij onderricht de Veda’s, Yoga, spirituele waarden, … . In het huidige India zijn de scholen vaak naar westers model. Toch zijn er de laatst 100 jaar ook weer scholen opgericht naar voorbeeld van de Gurukula’s waar studenten onderricht krijgen in heilige geschriften, meditatie, Yoga, spirituele waarden maar ook in academische vakken om een diploma te behalen. De student leeft volkomen celibatair tot het einde van dit stadium. Op het einde van dit stadium gaf/ geeft de Guru zijn discipel een aantal instructies mee voor het volgen stadium. De vrouw werd in het oude India vooral opgeleid tot het doen van het huishouden en het opvoeden van de kinderen tot waardige burgers. In het oude India was de hierboven vermelde Upanayana- ceromonie bedoeld voor zowel mannen en vrouwen. In het huidige India gaan veel vrouwen naar school
en universiteit.

-Grishastha Asrama is het 2de stadium of het stadium van het huishouden. Dit stadium loopt theoretisch van het 25ste levensjaar tot het 50ste levensjaar. Dit is het stadium van trouwen en de wereldse verantwoordelijkheden. Het huwelijk is binnen het Hindoeïsme een heilig sacrament. Zijn vrouw is zijn partner tijdens het leven. De man en vrouw houden Sri Rama en Sita als voorbeeld. Een huisman moet geld verdienen op een eerlijke manier. Hij of zijn vrouw moet 2 tot 10% van zijn inkomen spenderen aan vrijgevigheid. Man en vrouw mogen 1 keer in de maand de liefde bedrijven. Ook dit stadium is doordrongen van soberheid. Ook doet men aan spirituele discipline. Man en vrouw doen aan spirituele sadhana zoals spirituele studie, gebed en meditatie. Man en vrouw doen ook dienstbaarheid aan de wereld.

Een huisman moet de Maha Pancha Yajnas doen of de 5 grote offers. Gastvrijheid is één van zijn belangrijkste plichten. Eerst voed hij zijn gasten, Brahmanas en zijn familie en dan pas eten man en vrouw. Algemeen wordt er aangenomen dat het goed is om vanaf uw 50ste als koppel te leven als broer en zus. Wanneer hij het gezicht van zijn kleinkind ziet dan weet hij dat het tijd is om naar het woud te gaan.

-Vanaprastha Asrama is het 3de levensstadia. Vanaprastha betekent woudbewoner. Zoals Bramacharya een voorbereiding was op het stadium van Grihastha zo is Vanaprastha een voorbereiding op Sannyasa. De vrouw mag meegaan maar ze moet niet. Zij mag ook bij haar kinderen en kleinkinderen blijven. De man verlaat het huis ( al dan niet met zijn vrouw) en laat alles achter om nog meer tijd te kunnen besteden aan meditatie en
spirituele studie.

-Sannyasa is het 4de levensstadia.

 Na Karmanaa Na Dhanena Tyaagenaike Amritiattvamaanasuh

 Nog door Karma, nog door kroost (gezin), nog door rijkdom maar door verzaking alleen wordt 
  onsterfelijkheid bereikt.”

Dit is de essentie van dit hele stadium. Dit is ook een van de belangrijkste leringen van het Hindoeïsme. Dit is het stadium van pure verzaking. Verzaking van alle zinnengenot, van alle materiële dingen. Dit is het stadium van verzaking van alles. Dit is ook verzaking van verlangens, ego, … . De innerlijke verzaking is ook zeer belangrijk. Verzaak het ego en verlangens! Dit is absoluut nodig. Dit is zelf nog belangrijker als de O zo belangrijke uiterlijke verzaking. De uiterlijke verzaking is absoluut nodig maar de innerlijke verzaking is nog belangrijker.

Dit is het stadium van verzaking van alles wat afleid van Para Brahman (God). Dit is een ascetisch leven van strenge spirituele sadhana ( meditatie, pranayama, japa, … ) en dienstbaarheid. Para Brahman wordt gerealiseerd door verzaking! Verzaking van alles wat afleidt van Hem. Enkel God moet het doel zijn van wat je wilt bereiken. Dit is het stadium waarin dat de ziel wegdraait van al het vergankelijke en zicht enkel richt op datgene wat Waarlijk is, op datgene wat Waarheid is en Eeuwig is. Al het andere verdwijnt met de tijd maar SatChitAnanada Para Brahman (God) is Eeuwige bestaan, Eeuwig bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Het woord Sannyasa komt van de Sanskrit wortels: Sam en nyasa en betekent: perfect ter zijde werpen. Men werpt alles terzijde behalve Para Brahman (God).

Een aantal regels van dit stadium zijn de volgende:

- wees tevreden met wat er ook komt aan voeding ( vegetarisch),
   kledij en slaapplaats, zonder enige inspanning

- bezoek u geboorteplaats, stad of district minstens 12 jaar niet nadat
  je Sannyasa hebt genomen.

 - lees geen kranten. Je hebt niets te maken met deze wereld en zijn
    gang van zaken

- wees niet beïnvloed door de altijd veranderende mode

- wandel altijd te voet, gebruik geen voertuigen.

- ga geen huis binnen van een huisman. Neem geen maaltijd in
  zijn huis.

- pijnig geen enkel levend wezen in gedachte, woord en daad.Vertrappel
  geen insecten. Kijk naar de grond als je loopt.Een Sannyasa heeft slechts 3 plichten. De mensheid liefhebben als zijn eigen Zelf, onbelangeloze dienstbaarheid aan de mensheid en meditatie. Hij leeft meditatie en ademt meditatie. Meditatie is zijn voeding. Meditatie is zijn gids in het leven. Een Sannyasa is altijd gericht op realisatie van Para Brahman. Dit is het doel van het leven. Dit is de reden waarom we hier allen incarneren op aarde.

Door de eeuwen heen zijn er altijd vele zielen geweest die van het 1ste stadium onmiddellijk naar het laatste stadium zijn gegaan. Zij trouwen niet maar verzaken meteen alles en wijden hun leven aan spiritualiteit en onbelangeloze dienstbaarheid. Hij/zij wilde heel hun incarnatie wijden aan God. Zo iemand gaat meteen van het stadium brahmacharya naar het stadium van Sannyasa. Hij of zei leeft celibatair. Zo iemand wordt een Sadhu of een Hindoemonnik (Swami ), Hindoe- non( Swamini). O, dit is een glorierijke stap.

Dit is het stadium van het opgaan in God en de mensheid. Enkel een Sannysa kan de hele tijd besteden aan meditatie en dienstbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn Sri Adi Jagatguru Sankaracharya, Sri Sri Satguru Swami Sivanada Saraswati, Sri Sri Paramahnasa Yoganada Giri, .... .

Zo iemand wil de hoogste spirituele volmaaktheid bereiken namelijk realisatie van Suddha SatChitAnanda Para Brahman. Zij verheffen de wereld naar vrede en spiritualiteit. Glorie aan zulk een verheven zielen. Glorie aan Sannyasa, glorie aan zei die SatChitAnanda Para Brahman hebben gerealiseerd. En de wereld verheffen naar vrede en liefde.


  
Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12   


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 05/11/2012 maar later geplaatst op deze datum.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten