donderdag 21 augustus 2014

Hoofdstuk 6: een aantal belangrijke begrippen en inzichten


                Hoofdstuk 6: een aantal belangrijke begrippen en inzichten


6.1.Karma

Karma komt van de Sanskrietwortel Kri wat betekend doen. Karma is de wet van wat je uitstuurt keert versterkt bij u terug, in dit leven en/of een volgend leven. Als je liefde uitstuurt krijgt liefde versterkt terug. En dit in de 1ste plaats op energetisch/spiritueel niveau. Wat je uitstuurt keert versterkt terug, dit is de wet van Karma. Een volgende vraag zou zijn; hoe wordt karma gevormd?” Een persoon is 3- voudig in zen zijn. Hij voelt, kent en wilt. Dit is Iccha, Jnana en Kriya. Achter actie of doen zitten verlangens en gedachten. Iemand verlangt naar een object, hij denkt hoe hij het zou kunnen krijgen en dan gaat hij/zij over tot actie. Hij doet datgene waardoor hij hoopt het te krijgen. Deze 3 gaan altijd samen. Verlangens en begeerte zijn de oorzaak van Karma. Verlangens is de brandstof voor het vuur der gedachten. Karma creëert altijd een resultaat dat bij je terug komt. Met andere woorden de vruchten van uw doen.

Er zijn 3 soorten karma, namelijk; Sanchita Karma, Kriymana of Agami karma en Prarabdha Karma. Sanchita Karma is al het geaccumuleerde Karma van het ‘verleden’. Prarabdha Karma is het karma voordit leven. Prarabdha Karma is het Karma wat je in dit leven moet uitwerken, en Kriyamana of Agami karma is het karma wat je nu veroorzaakt en doet voor de toekomst.

Zolang er Karma is is er Samsara of de reïncarnatiecyclus. Alle Karmas worden vernietigd door realisatie van SatChitAnanda Para Brahman. Er is geen Prarabdha Karma voor een bevrijde heilige. Hij/zij identificeert zich, door zijn realisatie, volkomen met Para Brahman. Dus het lichaam is er voor hem niet meer. Hij gaat volkomen op in Para Brahman (God). Hoe zou hij/zij dan nog notie hebben van het lichaam.

Hij/zij die dat bereikt heeft alles bereikt. Hij die Para Brahman kent wordt Brahman dit is de verklaring in de Mundaka Upanishad. Dit is de staat van SatChitAnanda of Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Deze staat is voorbij alle woorden en begrippen. Dit is Kevala Asti of Absoluut Zijn.

6.2.Reïncarnatie

Het woord reïncarnatie betekent “ terug in het vlees”. Een ziel legt verschillende levens af hier op aarde en ontstijgt de reïncarnatiecyclus pas als hij/zij Para Brahman ( God) in zich zelf realiseert.

In de Katha Upnanishad staat vermeld dat de hij die het pad van waarheid, hij die het Goede aanvaard, Onsterfelijkheid en Eeuwige Gelukzaligheid bereikt. Maar dat hij die het plezante, zinnengenot, verliest het doel van het leven, ondergaat verschillende soorten van zorgen en problemen en gevangen zit in het wiel der geboorte en sterven.

De Bhagavad Gita verklaart in hoofdstuk 2 vers 13; “just as in this body the
embodied ( soul ) passes into childhood, youth and oldage, so also does he
passes into an other body; the firm man does not grief thereat.”

In de Brihadaranyaka Upanishad  staat ondermeer ; “ just as a carterpillar,
having after gained  an other blade, draw itself together towards it, thus
does this self , after having thrown off this body, and after obtaining an other
body, draw himself together towards it.”

Verder wordt elke ziel ‘geboren’ op aarde met welbepaalde aanleg voor dingen en welbepaalde kwaliteiten.  Hoe kan dit? Hoe komt het dat welbepaalde zielen het vermogen hebben om bij alles rustig te blijven, wat er ook gebeurd? Hoe is het mogelijk dat welbepaalde zielen aanleg hebben voor wiskunde of Yoga? Dit zijn kwaliteiten, vermogens en verworvenheden die een ziel heeft ontwikkeld in vorige incarnaties. Deze kwaliteiten neemt een ziel mee naar een volgende incarnatie.

Dit laat zeer duidelijk zien dat reïncarnatie er wel degelijk is. De reïncarnatiecyclus wordt  volledig onstegen als men realisatie van Para Brahman ( God ) in zich zelf bereikt.

6.3. Yuga’s

Binnen het Hindoeïsme zijn er 4 tijdperken. De tijdrekening is binnen het Hindoeïsme onderverdeeld in 4 tijdperken. De 4 tijdperken zijn; Satya- Yuga ( ook wel Krita- Yuga genoemd), Treta- Yuga, Dvapara Yuga en Kali-Yuga. Men zou kunnen zeggen dat Satya Yuga het gouden tijdperk is, Treta Yuga het zilveren, Dvapara Yuga het bronzen en Kali Yuga het ijzeren tijdperk is. Momenteel bevinden we ons in Kali Yuga. Kali- Yuga kan kort omschreven worden als het tijdperk van verval en verderf. Spirituele waarden zullen genegeerd worden, de enige binding tussen man en vrouw zal lust zijn. Hebzucht, trost, jaloezie, gehechtheid, arrogantie, … regeren in velen. Uiterlijke kenmerken zal de status bepalen. De ene oorlog volgt bijna de andere op en keizers zullen even snel weer verdwijnen als ze opkwamen. Mensen bedriegen elkaar. Mensen zullen geen respect meer hebben voor dieren en zullen vlees beginnen te eten, Enzo … . Toch moet hier even opgemerkt worden dat  iedereen 100 % zelf kan kiezen wat zijn gedrag is. Iedere ziel kan zuivere en positieve dingen praktiseren.

Het huidige tijdperk Kali Yuga is begonnen op 17 februari 3102 v.C. op het moment dat Bhagavan Sri Krishna da aarde verliet.  Kali Yuga duurt 432 000 jaar.

6.4. Samsara

Samsara wordt vaak vertaald als de reïncarnatiecyclus. Dit is niet de volledige vertaling. Samsara is niet enkel de reïncarnatiecyclus maar gans het wereldproces. Samsara overstijg je wanneer je Nirbikalpa Samadhi, Brahmajnana of realisatie van Para Brahman bereikt en dat wanneer je hier op aarde geïncarneerd bent.

6.5. Dharma

Eer is geen goed Nederlands woord voor Dharma. Vaak wordt het vertaald als rechtvaardigheid maar dit is geen volledige vertaling. Dharma is de zuiverste wijze van leven zoals aan bevolen wordt door de heilige geschriften. De beste vertaling is nog: Datgene wat u naar God brengt is Dharma en datgene wat u wegtrekt van God is Adharma.

6.6.Ahimsa

Ahimsa is geweldloosheid. Dit betekent uiteraard het niet ombrengen van enig levend wezen. Maar geweldloosheid is niet enkel niet ombrengen van een ander levend wezen. Ahimsa betekent totale onthouding van elke vorm van pijn en schade aanbrengen aan eender welk levend wezen en dat in woord, gedachte en daad. Ahimsa is iets voor dapperen.
Ahisma is niet enkel afwezigheid van geweld maar de hoogste vorm is Universele Liefde. Ahimsa is ‘Mahavratam’ of de grote belofte.
Het Hindoeïsme verklaart; “Ahimsa Paramo Dharma”, wat betekent geweldloosheid is de hoogste deugd. Dit is een van de belangrijke deugden van het Hindoeïsme.

6.7.Moksha

Moksha is bevrijding van Samsara. Het is bevrijding van de 3 knopen namelijk: Avidya, Kama en Karma of onwetendheid, verlangen of lust en Karma. Deze 3 binden ondermeer een ziel aan Samsara. Moksha is het bereiken van de hoogste spirituele volmaaktheid namelijk realisatie van SatChitAnanda Para Brahman ( God ). Het is het bereiken van datgene waarom iedereen hier op aarde incarneert. Het is de staat van SatChitAnanada of Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Dit is de staat die voorbij alle woorden en omschrijvingen gaat. Hier zijn geen namen en vormen. Hier is geen Triputi of hij die ziet, hetgene gezien wordt en het zien. Hier is nog materie en energie. Dit is non-duaal bewustzijn. Dit is de staat van Suddha SatChitAnanda Para Brahman.

Hij/zij dit bereikt is een Jivanmukta of bevrijde heilige. Wie kan die staat in woorden samenvatten als deze staat voorbij alle woorden gaat. De staat van een Jivanmukta is onbeschrijfelijk. Enkel hij/zij die dit heeft bereikt is waarlijk vrij. Enkel dan heb je Eeuwigdurende Gelukzaligheid en volmaakte Vrede. De Mundaka Upanishad verklaart:

Sa Yo Ha Vai Tat Paramam Brahma Vedah Brahmavai Bhavatiof Hij die Para Brahman kent wordt waarlijk Brahman. En de Taittiriya Upanishad verklaart: “ Aum Brahmavit Apnoti Param of hij die ( Para) Brahman kent bereikt het hoogste.

 6.8. Jivanmukti

Een Jivanmukta is een bevrijde heilige. Het woord komt van Jivan wat ziel is en Mukta wat bevrijding betekent. Het woord betekent “ bevrijd tijdens het leven.”

Een Jivanmukta is iemand die de hoogste spirituele volmaaktheid heeft bereikt namelijk realisatie van Para Brahman (God). Hij/zij heeft dit bereikt wanneer hij hier op aarde is geïncarneerd. Iemand die Para Brahman (God ) in zich zelf heeft gerealiseerd wanneer hij hier op aarde is geïncarneerd is een Jivanmukta. Dit is Moksha.

Een Jivanmukta leeft in de wereld maar is niet van de wereld. Hij heeft datgene bereikt waarvoor we hier op aarde incarneren. Hij is absoluut vrij van elke vorm van egoïsme, zorgen, hebzucht, hartzeer, problemen, enzo  … . Hij/zij is volkomen zonder ego. Hij vreest niks. Hij is een belichaming van absolute zuivere Liefde, mededogen, vrede, vriendelijkheid, dienstbaarheid, altijd gebalanceerde geest wat er ook gebeurt, absolute volmaakte geweldloosheid, enzo … . Hij heeft Eeuwigdurende Gelukzaligheid. Hij straalt Goddelijke liefde uit naar iedereen. Hij is volmaakt onbelangeloos. Hij/zij ziet volmaakt Para Brahman overal. De glorie van zulk een heilige is niet te beschrijven. Hij die Para Brahman kent wordt Brahman. Hij is in staat om elke twijfel te verhelderen bij de Chela of leerling. Een Jivanmukta is een zegen voor de wereld. Hij verheft de wereld naar vrede en liefde. Glorie aan zulk een heiligen.

6.9.Guru

Het woord Guru is hier in het westen enorm misbruikt. Het woord Guru komt van de twee Sanskriet woorden Gu en Ru en betekent “hij die de duisternis verdrijft.” Een echte Guru is iemand die de hoogste spirituele volmaaktheid heeft bereikt namelijk realisatie van Para Brahman. Hij/zij is een Jivanmukta of bevrijde heilige. Zijn/haar glorie valt niet in woorden samen te vatten. Hij/zij heeft de staat bereikt van SatChitAnanda Para Brahman. Hij/zij heeft Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid. Guru is Brahma, Guru is Shiva, Guru is Vishnu.

Het enigste wat hij/zij wil is degene die uit vrij wil tot hem/haar komen begeleiden naar de hoogste spirituele volmaaktheid of realisatie van Para Brahman. Hij/zij zal nooit iets vragen wat in gaat tegen datgene wat zuiver is. Hij/zij zal nooit iets vragen wat je niet wilt. Een echte Guru is volkomen vrij van alle verlangens. Wat zou hij/zij nog verlangen als hij datgene heeft bereikt waarvoor we hier op aarde komen. Wat zou zo iemand nog verlangen als hij Eeuwig Bestaan, Eeuwig Bewustzijn en Eeuwige Gelukzaligheid heeft.

6.10. Vegetarisme en voeding

Het Hindoeïsme stelt zeer duidelijk dat vegetarisme absoluut noodzakelijk is voor spirituele ontwikkeling. Zonder een, op zijn minst, vegetarische voeding is spirituele ontwikkeling absoluut onmogelijk. Het Hindoeïsme leert ons dat we absoluut respect moeten hebben voor andere levende wezens. Zie God ook in hun.

De Chhandogya Upanishad verklaart: “ by the purity of food, follows the purification of the inner nature; on the purity of the inner nature, the memory becomes firm; and on strengthening of memory follows the loosing of all ties, and the wise get liberation thereby.”

In de heilige Hindoe- geschriften staat zeer duidelijk dat vlees ( hier mee bedoel ik ook vis ) eten niet is toegestaan. De verwijzingen hieronder zijn slechts een aantal voorbeelden. Ze komen vanuit hoofdstuk 5 van de Manu Smitri, het belangrijkste wetboek.

5:45: wie onschuldige wezens geweld aan doet om zijn eigen geluk te
           bewerkstelligen verhoogt zijn geluk nergens, nog wanneer hij
           leeft ( geïncarneerd is ) nog wanneer hij gestorven* is.

 5:46: maar indien hij niet verlangt om levende wezens te laten vastbinden
            en slachten, maar verlangt te doen wat best is voor iedereen, ervaart
            hij geluk zonder einde.

 5:49: iedereen die nauwgezet naar de herkomst van vlees* kijkt, en naar het
           vastbinden en naar het slachten van belichaamde wezens, zou zich
           moeten afkeren van het eten van vlees.

5:50: een man die zich niet gedraagt zoals de vleesetende kwade geesten wordt
           geliefd bij de mensen en wordt niet gekweld door ziekten.

5:51: degene die de toelating geeft, degene die slacht, degene die koopt en
           verkoopt, degene die het klaarmaakt, degene die het opdient, en degene
           die het eet, zij zijn de moordenaars * .

* ik gebruik hier het woord gestorven omdat de dood niet betstaat.

* met het woord vlees wordt ook vis bedoeld.

* ik gebruik hier het woord moordenaars maar normaal staat er doders.

Ook in andere heilige geschriften staan zeer duidelijke aanwijzingen. Hieronder heb ik er 1 opgenomen vanuit de Ayur- Veda of één van de Veda’s, de direct geopenbaarde geschriften en 2 vanuit het Mahabharata.

-Ayur-Veda 12:32: “ je moet niet je door God gegeven lichaam gebruiken om
 God’s schepselen te slachten*, of ze nu mens, dier of wat dan ook.”

 -het Mahabharata 115: 40: “ de koper van vlees bedrijft Himsa ( geweld)
  door zijn rijkdom; Hij die het eet door zijn smaak te genieten; de
  moordenaar pleegt Himsa door het feitelijk te binden en slachten*
  van het dier. Er zijn dus 3 vormen van slachten*. Hij die het vlees brengt
  of laat halen, hij die de ledematen van het dier afsnijdt, hij die vlees koopt,
   verkoopt, bereid en eet- allen woorden zij gezien als vleeseters.”

 -het Mahabharata 115: 47: “ hij die zijn eigen vlees wilt laten vermeerderen
   door het eten van vlees van andere schepselen, leeft in ellende in elke soort
   waarin dat hij geboorte neemt.”
* ik gebruik hier 2 maal het woord slachten omdat dood niet bestaat. Normaal
    staat er doden.

 Wie vlees, vis, zeedieren en of onderdelen er van eet is op energetisch, spiritueel en eender welk niveau actief medeverantwoordelijk voor moord op andere levende wezens. Hoe kan men tot Liefde groeien als je je ( beter gezegd, het ) lichaam herleidt tot het rondwandelde graf van geslachte dieren. Het eten van vlees of vis is een extreme daad van geweld tegenover andere levende wezens. Jaarlijks worden er in de veeteelt wereldwijd maar liefst ongeveer 60 miljard dieren gruwelijk mishandeld en vermoord, vis niet meegerekend. Het is een beestachtig iets wat nog de mens, nog de aarde en nog het dier verder helpt. Het is een schande voor een beschaving en cultuur. Als er tijdens een burgeroorlog een dorp van 150 mensen wordt uitgemoord dan noemt iedereen dat massamoord. En terecht, zoiets is een gruwelijk iets en is nooit goed te keuren. Zoiets is totaal ontoelaatbaar. Zoiets gaat in tegen elke vorm van repect voor de medeziel en de mensheid.

Maar wanneer er jaarlijks wereldwijd ongeveer 60 miljard dieren ernstig worden mishandeld en afgeslacht in de industriële veeteelt dan noemen de meeste mensen dat voedselvoorzinning. Hoe morbide en sadistisch kan iets zijn.! Het eten van vlees, vis en zeedieren is een daad van totale respectloosheid tegenover dieren. Hij die vlees, vis en zeedieren eet trilt in donkerte. Hoe kunnen we tot werkelijk wereldvrede komen als velen nog niet verder kijken dan de mens.

 Een andere redenen voor het vegetarisme is ook de wet van Karma.  De wet van Karma is datgene wat je uitstuurt krijg je versterkt bij u terug. Wie geweld pleegt krijgt op energetisch niveau geweld versterkt terug. Het eten van vlees en vis creëert enorm schadelijk Karma. Het creëert een enorme schadelijke energie in u zelf die je uitstuurt en versterkt bij u terugkrijgt. Het richt een enorme schade aan.

Een andere redenen is Ahimsa. Ahimsa is geweldloosheid. Ahimsa is in gedacht, woorden en daad andere zielen, dieren, … geen geweld aandoen. Geweldloosheid is iets voor de dapperen. Het Hindoeïsme verklaart: “ Ahimsa Paramo Dharma ” of geweldloosheid is de hoogste deugd. Het gene hierboven geldt trouwens ook voor dierenoffers. Dierenoffers zijn absoluut niet toegestaan. Dierenoffers zijn een gruwelijk iets. Het is een grote misdaad tegen over dieren. De vers vanuit de Ayur- Veda laat zeer duidelijk zien dat geen enkel ombrengen van een levend wezen is toegestaan. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt om welke redenen dan ook. Dierenoffers zijn ontoelaatbaar. Het is niet het dier dat geofferd moet worden maar het ego, het dierlijke bewustzijn alsware. Ook proeven op dieren is absoluut verboden.

Vlees, vis en zeedieren eten is absoluut niet nodig voor de gezondheid. De laatste 20 jaar is er via wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het eten van vlees, enzo… absoluut niet gezond is. Wetenschappelijk onderzoek heeft zeer duidelijk de ernstige nadelen van het eten van vlees, vis en zeedieren omschreven. Wetenschappelijk onderzoek heeft bij voorbeeld zeer duidelijk aangetoond dat het eten van vlees een ernstig verhoogd risico geeft op; hart – en vaatziekten, verschillende soorten kankers zoals dikke darmkanker, protsaatkanker, pancreaskanker enzo… , osteoporose, diabates mellutis type 2, constipatie, Multiple Slerose, verhoogde kans op acidose of verzuring van het bloed, enzo … .

Het zou te ver leiden om de nadelige gevolgen van vlees maar ook vis hier te omschrijven. Decennia lang heeft men de mens onder de invloed van de vleesindustrie gezegd of beter gezegd geïndoctrineert dat vlees en vis nodig zijn, niets is echter minder waar. Ook het milieu heeft zwaar te lijden onder de industriële veeteelt.

Een vegetarisch of veganistisch dieet moet zeer goed uitgebouwd zijn. Veganisten moeten een veganistisch vitamine b12 supplement nemen.  Nog de mens nog dier kunnen vitamine b12 zelf aanmaken. De enige bron zijn welbepaalde bacteriën en een enkele schimmel. De meeste Hindoes eten een lacto- vegetarisch dieet. Dit is plantaardige voeding en zuivel producten.

In deze tijd is het ook absoluut noodzakelijk om biologische voeding te eten. Biologische voeding is voeding die is geteeld zonder pesticiden, GMO’s en chemische kunstmest. Enkel dat is zuivere voeding. Enkel dat is geschikte voeding voor spirirtuele ontwikkeling.

Verder moet u voeding ook volkomen vrij zijn van alle prikkelende voeding, kruiden en dranken zoals ondermeer scherpe kruiden, romerige sausen, snoep, gebak, taart, suiker, kunstmatige zoetstoffen, schadelijke e-stoffen, frisdranken, bruiswater, zwarte thee, alcohol, koffie, pikante voeding en sauzen, enzo … .

Bij dranken zijn enkel bronwater, biologische fruit en groetensappen en biologische kruidenthee’s die niet prikkelend zijn.

Het Hindoeïsme leert ons dat we een absoluut respect moeten hebben voor al wat leeft. Als we spiritueel willen ontwikkelen dan moeten we verder kijken dan ons zelf. Dan moeten we in onze wereld van liefde, vrede en respect ook dieren opnemen. Enkel zo kunnen we spreken van echte wereldvrede en een liefdevolle wereld. Het zijn wij die kiezen, niet de andere. Wij kunnen kiezen om anders te eten. Laten we daarom een keuze maken die liefde uitstraald naar iedereen, naar de mensheid, de dieren en de aarde. Laten we daarom in de wereld van liefde en respect ook dieren opnemen. God is ook in hun aanwezig.

 6.11. Aum ( Om ), \

Aum of Pranava of Omkara is het heiligste symbool van het Hindoeïsme. Aum is de boot waardoor men Samsara kan oversteken. Aum is het symbool voor het lagere Brahman

( Saguna Brahman) en het Hogere Brahman ( Para Brahman) . Aum is het symbool voor zowel Saguna Brahman als Nirguna Brahman. Saguna Brahman of Isvara is God met vorm. Saguna Brahman is Brahma, Vishnu en Shiva. Saguna Brahman is er voor de devotie van de devote en het uiten van devotie, maar in wezen is er enkel Para Brahman.  Para Brahman is zonder vorm, zonder hoedanigheden, zonder attributen, ondeelbaar, zonder begin en einde, één zonder een tweede. Dit is het ongeschapene Absolute. Para Brahman is de naam voor God in het Hindoeïsme ( zie hoofdstuk 4 ). Bijna alle Mantra’s beginnen met Aum.

Aum is waarlijk Brahman. Aum is waarlijk het hoogste. Aum is het symbool voor Para Brahman. In wezen is er geen symbool voor Para Brahman. Maar Aum dient als symbool voor Para Brahman. Als iemand mediteert op Aum met Nirguna Bhava dan bereikt ( realiseert ) hij Para Brahman. Het is de beste
manier om Para Brahman te bereiken. De spirituele trilling achter Aum is onbeschrijfelijk.

Aum is op de 2de plaats ook Sabda Brahma of de klank van Brahman. Wat de wetenschappers de big bang noemen was het moment dat Aum als klank voor het 1st begon te trillen aan het begin van de schepping.

6.12. bekering

Het woord “bekering”  is eigenlijk niet het juiste woord. Een beter woord is aanvaarding van de leer en het eigen maken ervan. Misschien is zelf aanvaarding niet het juiste woord. Ik gebruik hier enkel deze woorden omdat deze bekend zijn en omdat je het moet kunnen duidelijk maken.

Het Hindoeïsme is een Godsdienst die nooit actief aan "bekering" heeft gedaan. Het Hindoeïsme heeft absoluut respect voor elke Religie. Het beschouwt elke Religie als een weg naar God. Een van de bekendste verzen is; “ zoals alle rivieren naar de oceaan stromen zo leiden alle Godsdiensten tot God.” Het Hindoeïsme beschouwt geloof als een persoonlijke zaak. Iedere ziel mag vrij beslissen welk geloof hij/zij aanneemt. Hier mag absoluut geen dwang zijn. Het Hindoeïsme zal dan ook niet overgaan tot actieve bekering. Het Hindoeïsme heeft respect voor iedereen zijn keuze.

In India zijn er op dit moment een aantal zielen die beweren dat men in India moet geboren zijn om en Hindoe te kunnen zijn. En dat men als Hindoe moet geboren zijn om zich zelf te kunnen rekenen tot het Hindoeïsme. Dit betekent dat het volgens die personen niet mogelijk is om u tot het Hindoeïsme te bekeren.

De bovenstaande bewering heeft geen enkele basis in de heilige geschriften. Dit betekent dat er nergens in de Heilige geschriften staat dat het niet mogelijk is, of, zou zijn om zich te bekeren tot het Hindoeïsme. Met andere woorden de bovenstaande beweringen zijn niet nodig om zich tot het Hindoeïsme te kunnen rekenen. Het geeft ook niet weer dat men zich

niet kan bekeren tot het Hindoeïsme. De boven vernoemde beweringen zijn niet juist. Er staat er nergens in de geschriften, dat het nodig is om geboren te zijn in India. Dit betekent dat men niet geboren moet zijn in India om een Hindoe te kunnen zijn. En wat met de Hindoes die buiten India wonen? En wat met de kinderen die incarneren bij Hindoes die buiten India wonen? Als het niet mogelijk was om als niet- Indiër toe te treden tot het Hindoeïsme,  hoe komt het dan dat tegenwoordig meer als 80 % van de Nepalezen Hindoe zijn?

Zoals ik al stelde staat er nergens in de Heilige geschriften dat men als Hindoe moet geboren zijn of dat men enkel een Hindoe kan zijn als men in een Hindoe- gezin geboren wordt. Dit betekent dat het wel egelijk mogelijk is om als Europeaan zich te "bekeren" tot het Hindoeïsme. 

Zoals ik hierboven al aanhaalde is het woord “bekering” eigenlijk niet het juiste woord. Een beter woord is aanvaarding en eigen maken. Op een hoger niveau is het geen kwestie van zogezegd "bekeren" maar van aanvaarding. Er staat nergens in de geschriften een ritueel voor “bekering”. Dit is niet omdat het niet mogelijk is om toe te treden  tot het Hindoeïsme , maar omdat het geen kwestie is van de zo gezegde “bekering”. Iedereen die het Hindoeïsme als zijn weg beschouwd kan de weg bewandelen en is toegetreden. Het Hindoeïsme staat open voor iedereen die zich wilt verdiepen in het Hindoeïsme of die wil toetreden. Het Hindoeïsme heeft door de eeuwen heen altijd opengestaan voor degenen die het Hindoeïsme als geloof willen aannemen. Het Hindoeïsme aanvaard zelf diegene die het Hindoeïsme niet aanvaarden. Het Hindoeïsme maakt geen onderschijt tussen mensen. 

Het Hindoeïsme gaat zelf verder. Het staat open voor iedereen. Of ze het Hindoeïsme nu aanvaarden of niet. Niemand wordt uitgesloten. Hier is geen sprake van onderschijt.


6.13. Istha Devata

Istha Devata is de zelfgekozen en favoriete god van de devote. Dit is ook de leidende god. Een devote kan bijvoorbeeld Shiva, Vishnu, Durga of één van de Avatara’s zoals Sri Krishna, Sri Rama, … uitkiezen. Dit is de god die hij aanbid tijdens de Puja of rituele en devotionele aanbidding. Shiva kan ook aanbeden worden via de Shiva Lingam. Dit kan verwarrend zijn voor niet- Hindoes. Er is geen polytheïsme in het Hindoeïsme. Al die zogezegde goden zijn aspecten van Brahman. Brahma is Brahman (God) in zijn aspect van schepper, Vishnu in zijn aspect van instandhouder van het goede en Shiva in zijn aspect van vernietiger en vernieuwer. Durga is de Goddelijke moeder en God in zijn aspect van Genade. Ganesha is God in zijn aspect van opruimen der hindernissen en brenger van geluk. Als deze aspecten worden verzinnebeeld in een vorm. Voor de meesten is het gemakkelijker om hun devotie te uiten tegenover iets wat vorm heeft. Wanneer een Hindoe neerknielt voor een beeld dan buigt hij/zij voor Brahman in het beeld. Brahman is Alomtegenwoordig en Allesdoordringend. Brahman is dus ook aanwezig in het beeld. De aanbidding van de Istha Devata ontwikkelt devotie. Het zuivert het hart en de geest en maakt de geest eenpuntig. De liefde voor God groeit door aanbidding van de Istha Devata. 

Sommige denken dat Vedanta en aanbidding van een Istha Davata niet samengaan. Ze denken dat hun Vedanta geen Vedanta meer is als ze neer knielen voor een beeld. Dit is niet juist. Bestudeer de levens van zielen die Para Brahman hadden gerealiseerd en je ziet dat zij vaak, ondanks de hoogste spirituele volmaaktheid te hebben bereikt, doorgaan ermee en nog hun Istha Devata aanbidden. Je kan perfect aanbidding van een Istha Devata doen ookal je mediteert, japa ( chanten) van Aum, enzo…  . Het is dus mogelijk om een Istha Devata te aanbidden ook al je meditatie en japa praktiseert.

Jagatguru Sri Adi Sankaracharya, Indiaas grootste filosoof en Avatar van Shiva, en meester vertolker van de Advaita Vedanta heeft vele Stottras geschreven over de verschillende aspecten van Brahman zoals Shiva, Vishnu, … . Bhakti is niet in tegenspraak met Vedanta.

Toch eindigt het Hindoeïsme hier niet. Het is een stadium. Later kan de discipel dit stadium voorbij gaan. Het is dus niet altijd nodig. Het is een hulp. Het Hindoeïsme leidt de discipel stap voor stap naar het hoogste, namelijk realisatie van Para Brahman of God. Toch mag je uit pure Bhakti ( devotie ) en Prema ( liefde ) voor God uiteraard altijd een Istha Devata aanbidden.

We zien dat zelf meesters die Para Brahman in zich zelf hebben gerealiseerd vaak buiten hun meditatie enzo, … nog een Istha Devata aanbidden ookal zij het eigenlijk niet meer nodig hebben. Zij die Para Brahman gerealiseerd hebben zien op volmaakte wijze Para Brahman overal.

Belangrijke noot: bronvermelding is terug te vinden op het einde van hoofdstuk 12


Dit hoofdstuk werd oorspronkelijk op de blog geplaatst op 05/11/2012 maar later geplaatst op deze datum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten